JTW JACEK CHODKOWSKI

realizuje projekt

,,Projekt internacjonalizacji gilz papierosowych firmy JTW Jacek Chodkowski poprzez ekspansję na chłonny rynek Hiszpanii”

Celem projektu jest internacjonalizacja działalności na rynku Hiszpanii.
Planowane efekty projektu:
•    osiągnięcie gotowości do rozpoczęcia sprzedaży produktów na wybranym rynku,
•    przeprowadzenie ekspansji na wybranym rynku,
•    rozwinięcie działalności dzięki doświadczeniom nabytym poprzez współpracę gospodarczą o charakterze międzynarodowym oraz zwiększenie przychodów ze sprzedaży na eksport.
Beneficjent: JTW Jacek Chodkowski
Wartość projektu: 473 153.78 PLN
Wkład EFRR: 285 600.00 PLN

 

JTW JACEK CHODKOWSKI

realizuje projekt pn.
„Wdrożenie mapy drogowej poprzez inwestycje i usługi mające istotny wpływ na stopień zastosowania technologii Przemysłu 4.0  w  firmie JTW Jacek Chodkowski ”

Celem projektu jest przygotowanie firmy JTW Jacek Chodkowski do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 oraz wdrożenia wybranych obszarów działań w zakresie cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji.

W wyniku realizacji projektu  powstaną rozwiązania w obszarze zaawansowanych technologii produkcyjnych, fabryki cyfrowej oraz inteligentnej produkcji, szczegółowo opisane w mapie drogowej. Projekt będzie miał istotny wpływ dla funkcjonowania Beneficjenta w działalności produkcyjnej, a jego wdrożenie będzie miało znaczący, pozytywny wpływ na obecne procesy funkcjonujące w firmie.

Okres realizacji projektu: od 01.02.2022 do 31.01.2023

Wartość projektu
Wydatki ogółem: 1 541 559,00 zł
Wydatki kwalifikowane: 1 253 300,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 800 000,00 zł.    


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji
Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB Pilotaż Przemysł 4.0


JTW JACEK CHODKOWSKI
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:
,,Projekt internacjonalizacji gilz papierosowych firmy JTW Chodkowski Jacek poprzez ekspansję na chłonny rynek Stanów Zjednoczonych’’.

Celem projektu jest internacjonalizacja działalności na rynku Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Planowane efekty projektu:
•    wprowadzenie zmian organizacyjno-procesowych w przedsiębiorstwie,
•    osiągnięcie gotowości do rozpoczęcia sprzedaży produktów na wybranym rynku,
•    przeprowadzenie ekspansji na wybranym rynku,
•    rozwinięcie działalności dzięki doświadczeniom nabytym poprzez współpracę gospodarczą o charakterze międzynarodowym oraz zwiększenie przychodów ze sprzedaży na eksport.

Wartość projektu: 518 969,62 PLN
Wkład Funduszu Europejskiego: 328 650,00 PLN


JTW Chodkowski Jacek

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:
Dostosowanie oferty firmy JTW Chodkowski Jacek do potrzeb internacjonalizacji
Celem projektu jest dostosowanie oferty firmy JTW Chodkowski Jacek do potrzeb internacjonalizacji poprzez uruchomienie produkcji gilz
Wartość projektu: 3 400 000,00 PLN, Dofinansowanie projektu z UE: 827 820, 00 PLNfundusze UE